شاخص های داوری انتخاب آثار
  بخش اسباب بازی
    با توجه به تعدد تولیدات اسباب بازی در ایران و دسته بندی آن به اسباب بازیهای فرهنگی هنری، مهارتی حرکتی، فکری، آموزشی و شبیه سازه ها معیارهای انتخاب و داوری آثار از سوی هیات داوران به شرح زیر می باشد:
الف: تناسب اسباب بازی با ویژگیهای فرهنگی و هنری
1.    تناسب اسباب بازی با ارزشهای فرهنگی اسلامی، ملی و بومی کشور و احترام به مخاطب
2.    استفاده از نمادهای ملی و بومی
3.    زیبایی و تناسب هنری در طراحی و استفادة به جا از عناصر بصری
4.    ترویج ارزش های فرهنگی و تشویق کودک به حفظ آنها
5.    عدم کپی برداری از نمونه های خارجی
6.    معیار استقبال مخاطب و موفقیت فروش
7.    رقابت با اجناس خارجی

ب: تولید
1.    مناسب بودن قیمت محصول
2.    مناسب بودن توزیع و در دسترسی بودن محصول
3.    بسته بندی مناسب
4.    استفاده از مواد طبیعی
5.    کیفیت نمونه ارائه شده
6.    وزن و قابلیت حمل بودن اسباب بازی
7.    دارای ثبت و مجور تولید از شورای نظارتی بر اسباب بازی
8.    کارآفرینی و ارزش آفرینی
9.    صادرات به خارج از کشور

ج: استاندارد و ایمنی
1.    بکارگیری مواد بکار رفته با استانداردهای اسباب بازی
2.    رعایت ایمنی در اجزاء و اتصالات
3.    رعایت ایمنی هنگام بازی

د: تناسب اسباب بازی با رشد کودک
1.    پرورش مهارت های به کارگیری حواس پنجگانه
2.    توجه به حوزه خلاقیت، تجربه اندوزی و فرصت بیشتر برای تجربه
3.    برانگیختن حسن کنجکاوی و ارتقاء مهارتهای حرکتی
4.    توجه به حوزه های آموزشی
5.    کاربردی بودن و ایجاد ارتباط