دور سومگالری تصاویر

سومین دوره فیروزه

همزمان با آیین اختتامیه؛ برگزیدگان بخش‌های مختلف سومین جایزه فیروزه معرفی شدند.
همزمان با آیین اختتامیه؛ برگزیدگان بخش‌های مختلف سومین جایزه فیروزه معرفی شدند.

همزمان با آیین اختتامیه؛ برگزیدگان بخش‌های مختلف سومین جایزه فیروزه معرفی شدند.

مراسم دور سوم 1
مراسم دور سوم 1

مراسم دور سوم 1

مراسم دور سوم2
مراسم دور سوم2

مراسم دور سوم2

مراسم دور سوم 4
مراسم دور سوم 4

مراسم دور سوم 4

مراسم دور سوم 5
مراسم دور سوم 5

مراسم دور سوم 5

مراسم دور سوم 6
مراسم دور سوم 6

مراسم دور سوم 6

مراسم دور سوم 8
مراسم دور سوم 8

مراسم دور سوم 8

مراسم دور سوم  9
مراسم دور سوم  9

مراسم دور سوم 9

مراسم دور سوم 10
مراسم دور سوم 10

مراسم دور سوم 10

مراسم دور سوم 11
مراسم دور سوم 11

مراسم دور سوم 11

مراسم دور سوم 12
مراسم دور سوم 12

مراسم دور سوم 12

مراسم دور سوم  13
مراسم دور سوم  13

مراسم دور سوم 13