شاخص های داوری انتخاب آثار

 بخش کتاب اسباب بازی
    با توجه به وجود تعریف های متعدد در کتاب اسباب بازی و محدودیت های تولید این گونه محصولات در کشور معیارهای انتخاب و داوری از سوی هیات داوران به شرح زیر می باشد:

1.    استفاده از نمادهای اسلامی و ایرانی
2.    توجه به حوزه های آموزشی و رشد فکری
3.    توجه به خلاقیت
4.    کاربردی بودن و ایجاد ارتباط و تطابق مواد با هدف نهایی
5.    قابلیت حرکت و حجم شدن محصول
6.    توجه به طراحی، رنگ، مشکل و زیبایی و استفاده بجا از عناصر بصری
7.    عدم کپی برداری از نمونه های خارجی
8.    رقابت با محصولات خارجی
9.    توجه به محتوا و داستانی که حس بازی را در کودک ایجاد نماید
10.    افزایش مهارتهای حرکتی
11.    تناسب طراحی شخصیتها اسباب بازی با تصویرگری کتاب
12.    ایرانی بودن پدیدآورندگان کتاب اسباب بازی
13.    وجود منضمات اسباب بازی در بسته کتاب
14.    کتابهایی که محتوای آنها نقاشی، سرگرمی، کتاب کار، کاردستی و حجمی (popup) می باشد. کتابهای کارت های آموزشی و قصه گویی، کتابهای قطع خیلی بزرگ، و کتب آموزشی در موضوع جشنواره قرار نمی گیرد.