دور پنجماعضای شورای سیاست گذاری جایزه فیروزه

دکتر محسن جوادی.رئیس شواری سیاستگذاری جایزه فیروزه

علی فریدونی.دبیر جایزه فیروزه

ایوب دهقانکار.مشاور اجرائی جایزه فیروزه

جناب آقای غلامرضا دیزجی

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران و برگزیده چهارمین دوره جایزه فیروزه

جناب آقای دکتر همتی نژاد

کارشناس محترم رسانه

جناب آقای هادیان طبایی

رئیس محترم مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری

جناب آقای مهندس کاظمی

مشاور محترم وزیر در حوزه اقتصاد فرهنگ

جناب آقای مهندس سجادی نیری

دبیر محترم ستاد فعالیت های نرم  و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای حسینی

مدیر عامل محترم مجمع ایران نوشت

جناب آقای دهقان کار

مشاور محترم اجرایی  معاونت امور فرهنگی