دور چهارمموضوعاتنوشت افزار

شاخص های داوری انتخاب آثار

بخش نوشت افزار
    با توجه به رشد تولید نوشت افزارهای ایرانی اسلامی در سالهای اخیر و تنوع محدود محصولات تولیدی در کشور، معیارهای انتخاب و داوری محصولات از سوی هیات داوران به شرح زیر می باشد:
1.    توجه به استفاده از نمادهای اسلامی و ایرانی در طراحی
2.    بکارگیری مواد اولیه با کیفیت
3.    توجه به شاخص های فنی در ساخت محصول مانند صحافی، جلد، قطع
4.    توجه به زیبایی و تناسب هنری در طراحی و استفادة بجا از عناصر بصری
5.    توجه به میزان موفقیت در فروش
6.    تطابق طراحی با سن مخاطبین
7.    توجه به عدم تصویر سازی و الگوهای خارجی
8.    محبوبیت شخصیتها در طراحی